Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.

Družba je bila ustanovljena na podlagi Odloka vseh zborov Skupščine občine Zagorje ob Savi o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi, p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z enim družbenikom (Uradni vestnik Zasavja, št. 9/94).

Družba je izvajala v nadaljevanju navedene gospodarske javne službe. Za optimalni izkoristek razpoložljivih kapacitet je družba v manjšem obsegu izvajala tudi nekatere tržno usmerjene (profitne) dejavnosti.
Družba je pravna naslednica Komunalno obrtnega podjetja Zagorje ob Savi, ustanovljenega z Odločbo Občinskega ljudskega odbora Zagorje ob Savi štev.: 02/1-1654/3 z dne 13.06.1958, vpisana v register gospodarskih organizacij s sklepom Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju Fi 638/58, Rg IV 132/1 z dne 27.06.1958.

Sedanje podjetje Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. je v 100 % lasti Občine Zagorje ob Savi.

Podjetje je leta 2008 pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001: 2008 in v letu 2011tudi certifikat ravnanja z okoljem ISO 14001: 2004. V letu 2014 nam je GZS podelila certifikat Excellent SME (odlično malo ali srednje podjetje). Podjetje se prav tako ponaša z vsakoletno bonitetno oceno »A«, ki ji ga dodeljuje bonitetna hiša Bisnode. Podjetje je prav tako prejelo že v letu 2008 zlato plaketo Občine Zagorje ob Savi ter v letu 2013 tudi priznanje GZS, Zbornice komunalnega gospodarstva.

Podjetje je že do sedaj delovalo družini prijazno, pridobitev osnovnega certifikata je le potrditev tega, da so tako delovali že do sedaj…

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 4. Ukrepi za varovanje zdravja
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Druženje med zaposlenimi
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Obdaritev novorojenca
 11. Novoletno obdarovanje otrok