Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

Začetek izvajanja komunalne dejavnosti v občini Sevnica sega v leto 1954, ko se je ustanovil zavod ”Komunala” Sevnica. Sledi obdobje preimenovanj, od leta 1994 dalje pa podjetje posluje pod nazivom Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, s sedežem v Sevnici, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica. Komunala d.o.o. Sevnica je v celoti last Občine Sevnica.

Delovanje podjetja je organizirano v štirih enotah, trenutno je zaposlenih 58 delavcev. Izvajajo gospodarske javne službe, ki so hkrati glavne dejavnosti podjetja. Njihova osnovna značilnost je, da so neprofitne in namenjene zagotavljanju osnovnih javnih dobrin. Gre za proizvode oziroma storitve, ki jih mora podjetje neprekinjeno zagotavljati ob enakih pogojih vsem uporabnikom, ne glede na stroške in po cenah, ki jih določa in nadzira lokalna skupnost.
Glavne dejavnosti podjetja so oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pogrebne in pokopališke storitve, javna snaga, urejanje javnih površin in vzdrževanje občinskih cest. Poleg glavnih dejavnosti izvajajo še druge dejavnosti komunalnega značaja, kjer veljajo načela tržnega gospodarstva.
Osnovno vodilo poslovanja je in bo tudi vnaprej ohranjati in razvijati kakovostne, zanesljive storitve ob konkurenčnih cenah in hkrati spoštovati poslovno etiko ter družbene vrednote, ki so temelj uspešnega uresničevanja poslanstva in obstoja podjetja kot subjekta poslovanja. Le s takšnim poslovanjem si zagotavljajo medsebojno zaupanje med lastnikom, uporabniki, zaposlenimi in poslovnimi partnerji.

Ob vključitvi v postopek je podjetje zaposlovalo 59 sodelavcev in sodelavk in bo do decembra 2018 uvedlo 12 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

1. Komuniciranje z zaposlenimi
2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
5. Otroški časovni bonus
6. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
7. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
8. Druženje med zaposlenimi
9. Filozofija/načela vodenja
10. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
11. Obdaritev otrok zaposlenih
12. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja