Javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata DPP iz sredstev ESS v letu 2015

Javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata DPP iz sredstev ESS v letu 2015

Na podlagi Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, ki ga je komisija potrdila z odločbo št. K (2007) 5744 dne 21.11.2007 (CCI 2007 SI 051 PO 001), Poslovnega načrta 2010 Ekvilib Inštituta, potrjenega na Svetu zavoda dne 14.1.2010 ter Odločbe št. OP RČV/4/1/06-0-MDDSZ o dodelitvi sredstev za operacijo »Certifikat Družini prijazno podjetje« s strani Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko v vlogi organa upravljanja z dne 15.2.2011 Ekvilib Inštitut objavlja:

Javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2015

1. JAVNI POZIV OBJAVLJA:
Ekvilib Inštitut
Šišenska 89
SI-1000 Ljubljana

2. PREDMET JAVNEGA POZIVA:
Predmet tega poziva je zbiranje prijav pravnih oseb v zasebni in javni lasti (v nadaljevanju: prijavitelji) za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2015.

Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalcev/ocenjevalcev.

Certifikat Družini prijazno podjetje izhaja iz sistema »European work & family audit«, ki ga je razvila nemška organizacija Berufundfamilie. V Sloveniji ga je v okviru programa EQUAL v letu 2007 vpeljalo razvojno partnerstvo Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje. Od novembra 2007 je nosilec postopka in izvedbena organizacija Ekvilib Inštitut, ki izvaja postopek v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter zainteresiranimi partnerji razvojnega partnerstva.

Dokumentacija javnega poziva za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2015 obsega:

 • Pravila in postopek za pridobitev osnovnega in polnega certifikata Družini prijazno podjetje, verzija 2.0, po katerih poteka postopek pridobitve ( v nadaljevanju Pravila),
 • Prijavnica za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2015 z osnovnimi podatki prijavitelja,
 • Uvodni vprašalnik, ki ga mora prijavitelj izpolniti pred začetkom postopka,
 • Osnutek Pogodbe o vključitvi v postopek za pridobitev osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje s sofinanciranjem postopka iz sredstev Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: Pogodba o vključitvi),
 • Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev za prijavo na javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2015

3. POZIVNI ROK TER NAČIN PREDLOŽITVE DOKUMENTACIJE PO JAVNEM POZIVU
Prijavitelji na javni poziv se lahko vključijo v postopek pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje do 6.2.2015. Sofinanciranje bo omogočeno prvim 9 (devetim) prijaviteljem, ki se bodo s formalno popolno dokumentacijo prijavili na javni poziv ter izpolnjevali vse pogoje za prijavo in sofinanciranje postopka (podrobneje navedene v 4. in 5. poglavju tega poziva).

Ob izpolnjevanju zahtev, določenih v prejšnjem odstavku, bodo imela prednost pri izboru podjetja in organizacije, ki so že predložila vlogo na Javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letih 2014-2015, pa jim sofinanciranje zaradi zapolnitve mest ni bilo odobreno.

Poziv je omejen in se za leto 2015 zaključi ob zapolnitvi mest. Prijave, ki bodo prispele po zapolnitvi kvote za sofinanciranje, se v tem obdobju ne bodo mogle sofinancirati.

Prijavitelji, ki jim sofinanciranje v razpisanem obdobju ne bo odobreno, bodo o tem pisno obveščeni v 8 (osmih) dneh od zapolnitve kvote sofinanciranja. V tem primeru prijavitelj nadaljuje postopek pridobitve osnovnega certifikata v celoti na lastne stroške.

Dokumentacija po javnem pozivu mora biti oddana na obrazcih, ki so priloga tega javnega poziva in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v tem javnem pozivu. Poslana mora biti v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Javni poziv – Osnovni certifikat Družini prijazno podjetje -sofinanciranje«. Dokumentacija po javnem pozivu je lahko posredovana le po pošti, in sicer mora biti poslana priporočeno ali s povratnico na naslov Ekvilib Inštituta, Šišenska 89, SI-1000 Ljubljana.

Odpirale se bodo samo pravilno označene ovojnice, in sicer v vrstnem redu kot so bile predložene.

4. POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI POZIV
V postopek za pridobitev sofinanciranja osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev Evropskega socialnega sklada se v letu 2015 lahko prijavijo naslednji prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so registrirani in imajo sedež v Republiki Sloveniji;
 • imajo najmanj 10 (deset) zaposlenih,
 • niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji
 • spoštujejo vso veljavno delovno pravno zakonodajo.

Izpolnjevanje navedenih pogojev bodo prijavitelji potrdili s podpisom odgovorne osebe prijavitelja in žigom na Izjavi prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev za prijavo na javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega Certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2015, ki je del dokumentacije javnega poziva. Prijavitelj je na podlagi 211. člena Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo) kazensko in materialno odgovoren za podajanje napačnih oziroma neresničnih podatkov.

Ekvilib Inštitut lahko za potrebe javnega poziva pridobi dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc, ki bodo odražala stanje na dan oddaje vloge prijavitelja.

Prav tako morajo prijavitelji ob prijavi na javni poziv priložiti še:

 • izpolnjeno Prijavnico za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2015 z osnovnimi podatki prijavitelja,
 • izpolnjen Uvodni vprašalnik,
 • s strani odgovorne osebe prijavitelja parafiran osnutek Pogodbe o vključitvi,
 • podpisano in žigosano Izjavo prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev za prijavo na javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2015

Podjetja, ki so se že prijavila na Javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letih 2014-2015, pa jim sofinanciranje zaradi zapolnitve mest ni bilo odobreno, morajo za prijavo predložiti izpolnjeno Prijavnico za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2015 z osnovnimi podatki prijavitelja ter Izjavo prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev za prijavo na javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2015, ostale dokumentacije pa ne, razen v primeru, če so se v vmesnem času spremenili podatki na ostalih, že oddanih obrazcih.

5. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE POSTOPKA PRIDOBITVE OSNOVNEGA CERTIFIKATA
Strošek pridobitve osnovnega certifikata znaša 4.434,00 € in vključuje:

 • strošek ocenjevalca/svetovalca v obsegu, kot ga predvidevajo Pravila; Svetovanje v okviru postopka za pridobitev osnovnega certifikata obsega šest svetovalnih dni, od katerih bodo ocenjevalci/svetovalci najmanj tri in največ štiri dni opravili pri prijavitelju. Vsi dodatni svetovalni dnevi na željo prijavitelja se smatrajo kot dodaten obseg svetovanja in niso vključeni v to ceno.
 • zaključno oceno revizorskega sveta;
 • izobraževanje notranjih ocenjevalcev/svetovalcev pri prijavitelju;
 • koordinacijo postopka;
 • diseminacijo postopka/ informiranje javnosti;
 • strokovno evalvacijo in
 • zaključno svečano podelitev osnovnega certifikata.

V kolikor izvajalec skupaj z ocenjevalcem/svetovalcem oceni, da je zaradi velikega števila zaposlenih ali zaradi raznolikosti delovnih procesov znotraj podjetja potrebnih več vzporednih postopkov znotraj podjetja/organizacije, prijavitelj nosi stroške za vse dodatne postopke. Vsi dodatni svetovalni dnevi na željo prijavitelja se smatrajo kot dodaten obseg svetovanja in se prijavitelju zaračunavajo posebej.

Z letom 2011 je za obdobje 2011 – 2015 omogočeno sofinanciranje stroška postopka pridobitve osnovnega certifikata preko operacije »Certifikat Družini prijazno podjetje«.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 4. razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.

5.1 ODOBRITEV:
Sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev Evropskega socialnega sklada se bo prijaviteljem odobrilo ob izpolnitvi vseh naslednjih pogojev:

 1. uspešna prijava na javni poziv ter izpolnjevanje vseh pogojev, določenih v 3. in 4. točki tega javnega poziva;
 2. prosta kvota za sofinanciranje v razpisanem obdobju (9 prijaviteljev);
 3. podpis Pogodbe o vključitvi;
 4. plačilo in izpolnjevanje vseh obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe o vključitvi;
 5. pridobitev potrdila Revizorskega sveta, da je podjetje pridobilo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

5.2. VIŠINA SOFINANCIRANJA IN LASTNEGA DELEŽA
Prijavitelj je v skladu s potrjeno Odločbo OU OP RČV/4/1/06-0-MDDSZ z dne 15.2.2011, Pogodbo o sofinanciranju operacije Družini prijazno podjetje, sklenjeno med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter Ekvilib inštitutom z dne 13.4.2011, tem javnim pozivom ter ob izpolnjevanju vseh zgoraj navedenih pogojev, upravičen do 80% deleža sofinanciranja stroška pridobitve osnovnega certifikata, kar znaša 3.547,20 €. Ta strošek predstavlja namenska sredstva evropske kohezijske politike – javni viri in se sofinancira iz sredstev Evropskega socialnega sklada v višini 85 % sofinanciranja upravičenih stroškov ter iz sredstev slovenske udeležbe v višini 15 % sofinanciranja upravičenih stroškov.

Preostalih 20 % stroška pridobitve osnovnega certifikata, kar znaša 886,80 €, nosi prijavitelj sam. Ekvilib Inštitut bo prijavitelju izdal račun v višini 20 % stroška pridobitve osnovnega certifikata takoj po podpisu te pogodbe. Prijavitelj ga je dolžan v celoti poravnati pred pričetkom postopka.

6. DODATNE INFORMACIJE
Celotna dokumentacija v zvezi z javnim pozivom je na voljo na uradni internetni strani certifikata Družini prijazno podjetje (www.certifikatdpp.si). Zainteresirani prijavitelji lahko naročijo dokumentacijo tudi pri Ekvilib Inštitutu, Šišenska 89, 1000 Ljubljana.
Vse dodatne informacije in pojasnila glede javnega poziva in prijave lahko zainteresirani prijavitelji pridobijo na Ekvilib Inštitut, Šišenska 89, 1000 Ljubljana.
Kontaktni osebi sta Aleš Kranjc Kušlan, e-pošta:akk[at]ekvilib.org ter Petra Hartman, e-pošta: petra[at]ekvilib.org , telefona 01/ 430 37 51 ali 041 878 131.

7. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Prijavitelji, izbrani v okviru tega javnega poziva, morajo zagotoviti, da bodo izpolnjevali zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, skladno z Navodili Organa upravljanja za informiranje in obveščanju javnosti o Kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013, ki so objavljena na: http://www.eu-skladi.si.

8. HRAMBA DOKUMENTACIJE
Prijavitelji, izbrani v okviru tega javnega poziva, morajo hraniti vso dokumentacijo v zvezi s pridobitvijo osnovnega certifikata najmanj 10 let po zaključku projekta.

9. MEHANIZMI NADZORA
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih s strani izbranih prijaviteljev, lahko tehnično, administrativno in finančno kontrolo instrumenta ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije in sredstev ESS nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo. Izbrani prijavitelj se s podpisom pogodbe zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente ali na kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja zagotovil vse zahtevane podatke. Izbranemu prijavitelju bo podano predhodno naznanilo izvedbe kontrole na kraju samem.

Celotna dokumentacija Javnega poziva za leto 2015