Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev je pravna oseba javnega prava. Ustanovljena je bila z namenom zagotavljanja varnega, preglednega in učinkovitega trga finančnih instrumentov. Z izvajanjem nadzora nad borznoposredniškimi družbami, bankami, ki opravljajo investicijske posle in storitve, družbami za upravljanje, investicijskimi skladi, vzajemnimi pokojninskimi skladi, javnimi družbami, delniškimi družbami, za katere se uporablja Zakon o prevzemih, ter opravljanjem drugih regulatornih nalog ustvarja pogoje za učinkovito delovanje trga finančnih instrumentov.

Agencija za trg vrednostnih papirjev zaposluje 44 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 8 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je organizacija učinkovito implementirala izbrane ukrepe ob podpori in zavzetosti odgovornih oseb za njihovo izvajanje, agencija pa dobro izvaja ukrepe in tudi ostale aktivnosti, ki so v pomoč zaposlenim pri lažjem usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.

Izbrani ukrepi podjetja:

  1. Komuniciranje z zaposlenimi
  2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
  3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
  4. Izobraževanje/informiranje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine
  5. Otroški časovni bonus
  6. Voščilo ob rojstvu novorojenca
  7. Otroci v organizaciji
  8. Kodeks delovanja/poslovanja organizacije