Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. je mlado podjetje, ki je bilo ustanovljeno konec leta 2012. Poslanstvo podjetja je ljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot je neoporečna pitna voda ter kvalitetno bivanje v zdravem in čistem okolju. Komunala Brežice d.o.o. skrbi za kvalitetno in strokovno izvajanje storitev, in sicer na naslednjih področjih: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, urejanje in čiščenje javne tržnice, upravljanje občinskih stavb in zgradb in tržna dejavnost.

Komunala Brežice zaposluje 86 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 17 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, so se ukrepi implementirali v skladu s planom in jih zaposleni koristijo. DPP je vključen v strategije, planiranje in poročanje. Komuniciranje in spremljanje ter evidentiranje realizacije ukrepov je zelo dobro, vodstvo pa je naklonjeno ukrepom DPP.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletnem obdobju:

 1. Izmensko delo
 2. Otroški časovni bonus
 3. Načrtovanje letnega dopusta
 4. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 5. Fleksibilni dnevni odmori
 6. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 7. Komuniciranje z zaposlenimi
 8. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 9. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 10. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 11. Izobraževanje vodij na področju usklajevanje dela in družine
 12. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 13. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 14. Ponudba za prosti čas
 15. Novoletno obdarovanje otrok
 16. Priznavanje ur v času pogrebnih slovesnosti svojcev zaposlenih
 17. Obravnavanje nenamernih napak