Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.

Družba je bila ustanovljena na podlagi Odloka vseh zborov Skupščine občine Zagorje ob Savi o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi, p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z enim družbenikom (Uradni vestnik Zasavja, št. 9/94).

Družba je izvajala v nadaljevanju navedene gospodarske javne službe. Za optimalni izkoristek razpoložljivih kapacitet je družba v manjšem obsegu izvajala tudi nekatere tržno usmerjene (profitne) dejavnosti.
Družba je pravna naslednica Komunalno obrtnega podjetja Zagorje ob Savi, ustanovljenega z Odločbo Občinskega ljudskega odbora Zagorje ob Savi štev.: 02/1-1654/3 z dne 13.06.1958, vpisana v register gospodarskih organizacij s sklepom Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju Fi 638/58, Rg IV 132/1 z dne 27.06.1958.

Sedanje podjetje Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. je v 100 % lasti Občine Zagorje ob Savi.

Podjetje je leta 2008 pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001: 2008 in v letu 2011tudi certifikat ravnanja z okoljem ISO 14001: 2004. V letu 2014 nam je GZS podelila certifikat Excellent SME (odlično malo ali srednje podjetje). Podjetje se prav tako ponaša z vsakoletno bonitetno oceno »A«, ki ji ga dodeljuje bonitetna hiša Bisnode. Podjetje je prav tako prejelo že v letu 2008 zlato plaketo Občine Zagorje ob Savi ter v letu 2013 tudi priznanje GZS, Zbornice komunalnega gospodarstva.

Podjetje zaposluje 82 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 11 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bil na reviziji izkazan dober način izvajanja vseh izbranih ukrepov, ki jih zaposleni lepo sprejemajo in koristijo, z dodatnimi ukrepi pa so že nadgradili obstoječe aktivnosti. Zastopnica za certifikat vestno skrbi, da vsak zaposleni dobi informacije o tem, katere ukrepe lahko izkoristijo in na ta način skrbi za največje možno koriščenje ukrepov.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 4. Ukrepi za varovanje zdravja
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Druženje med zaposlenimi
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Obdaritev novorojenca
 11. Novoletno obdarovanje otrok