KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.

Začetki komunalne dejavnosti na Ptuju segajo v leto 1953 ko je bila ustanovljena Mestna komunalna ustanova. Sledila so številna preimenovanja podjetja in širitve dejavnosti vse do leta 1990 ko je bilo v sodni register vpisano Komunalno podjetje Ptuj.

Komunalno podjetje Ptuj d.d. izvaja dejavnosti gospodarskih javnih služb kot so: dejavnost proizvodnje in distribucije vode, dejavnost odvajanja in čiščenja odplak, dejavnost komunalno-logističnih storitev, dejavnost gradenj, čiščenje javnih površin, vzdrževanje prometnih površin, urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih površin, kemijski laboratorij idr. Delovanje podjetja je organizirano na štiri področja in sicer področje storitev, področje financ, področje trženja in splošno področje. Glavni namen podjetja je izvajanje gospodarskih javnih služb, katerih cilj je zagotavljanje kakovostnih storitev s področja vodooskrbe, kanalizacije in drugih storitev javnega značaja. V podjetju pa se izvajajo tudi tržne storitve, predvsem na področju gradenj.
Osnovno vodilo poslovanja podjetja je zagotavljanje kakovostnih in zanesljivih storitev po konkurenčnih cenah ob upoštevanju poslovne etike in družbenih vrednot. Vse to pa omogoča uresničevanje poslanstva ter obstoj in delovanje podjetja, kjer se ustvarja zaupanje med vsemi deležniki v poslovnem procesu.

Ob vključitvi v postopek pridobitve certifikata družini prijazno podjetje je podjetje zaposlovalo 155 sodelavcev in sodelavk in bo do oktobra 2019 uvedlo 11 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:
1. Komuniciranje z zaposlenimi
2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
5. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
6. Otroški časovni bonus
7. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
8. Druženje med zaposlenimi
9. Štipendije za otroke zaposlenih
10. Obdaritev otrok zaposlenih
11. Psihološko svetovanje in pomoč