VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO

VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO

Varstveno delovni center Novo mesto je javni socialno varstveni zavod, v katerem je kvalitetno opravljanje socialnovarstvenih storitev in omogočanje kakovostnega življenja uporabnikov temeljna naloga, ki si jo bomo v največji možni meri prizadevali izpolnjevati tudi v prihodnje.

Vizija in poslanstvo temeljita na splošnih in strokovnih načelih, ki uporabniku zagotavljajo človeško dostojanstvo, solidarnost ter socialno pravičnost z upoštevanjem uporabnika kot aktivnega udeleženca v procesu izvajanja storitve.Uporabnikom in njihovim svojcem omogočamo varnost, socializacijo in pomoč pri vključevanju v realno družbeno okolje. 

Želimo doseči zadovoljstvo tako uporabnikov in njihovih svojcev kot tudi zaposlenih ter odgovorno ravnati s proračunskimi in ostalimi sredstvi zavoda. Hkrati želimo doseči prepoznavnost institucije v širšem družbenem okolju in stalen strokovni razvoj njenih kadrov.

V zavod je vključenih 169 odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, za katere skrbi 97 zaposlenih, različnih profilov.

V zavodu izvajamo dve osnovni storitvi:

·         Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, ki ga organiziramo tako, da uporabnikom omogočamo ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj in delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti in stimuliramo občutek koristnosti in samopotrditve. Storitev izvajamo v obsegu 8 ur, na treh lokacijah; enota I v Šmihelu, enota II v Bršljinu ter enota v Trebnju.

·         Institucionalno varstvo pa organiziramo tako, da nastanitev upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma oziroma lastne družine, zagotavljamo pa jim hkrati tudi posebne oblike varstva. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo, ter zdravstveno varstvo in fizioterapevtsko obravnavo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. Storitev izvajamo v obsegu 16 ur ali 24 u, odvisno od potreb uporabnikov, na treh lokacijah: dve bivalni enoti in zavodska oblika.

Uporabniki, v okviru dveh osnovnih storitev, imajo možnost sodelovanja pri kooperativnih delih, izdelovanju izdelkov lastnega programa ter različnih okupacijskih aktivnostih; športne, kulturne, izobraževalne in prostočasne dejavnosti.

V zavodu sodelujemo v različnih aktivnostih, z različnimi organizacijami in institucijami; osnovnimi šolami, srednjimi šolami in vrtci, razvojno-izobraževalnimi centri, nevladnimi organizacijami na področju duševnega zdravja, javnimi socialno varstvenimi zavodi, velikimi in srednjimi podjetji iz lokalne skupnosti, itd.

Naši uporabniki, se v spremstvu zaposlenih, udeležujejo raznoraznih srečanj:

·         Mednarodno srečanja »V jati z drugačnimi«, ki povezuje ljudi s posebnimi potrebami, šolarje, študente, starejše in prostovoljce,

·         Različna športna tekmovanja, katerih organizator je Specialna olimpijada; zimski športi, atletika, namizni tenis, nogomet,

·         Inkluzija v Avstriji,

·         Inkluzivna srečanja s člani Asociacije boljši jutri – Koprivnica Hrvaška,

·         Inkluzivni tek »Run of hearth« – Ozalj, Hrvaška

Izbrani ukrepi VDC Novo mesto so:

1. Tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
2. Komuniciranje z zaposlenim

3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
4. Anketa Družini prijazno podjetje
5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja
6. Otroški časovni bonus
7. Pravica do odklopa
8. Razvoj socialnih veščin za vodilne
9. Vključitev tematike usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja v letne
razgovore
10. Psihološko svetovanje in pomoč