Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

Začetek izvajanja komunalne dejavnosti v občini Sevnica sega v leto 1954, ko se je ustanovil zavod ”Komunala” Sevnica. Sledi obdobje preimenovanj, od leta 1994 dalje pa podjetje posluje pod nazivom Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, s sedežem v Sevnici, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica. Komunala d.o.o. Sevnica je v celoti last Občine Sevnica.

Delovanje podjetja je organizirano v štirih enotah, trenutno je zaposlenih 58 delavcev. Izvajajo gospodarske javne službe, ki so hkrati glavne dejavnosti podjetja. Njihova osnovna značilnost je, da so neprofitne in namenjene zagotavljanju osnovnih javnih dobrin. Gre za proizvode oziroma storitve, ki jih mora podjetje neprekinjeno zagotavljati ob enakih pogojih vsem uporabnikom, ne glede na stroške in po cenah, ki jih določa in nadzira lokalna skupnost.
Glavne dejavnosti podjetja so oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pogrebne in pokopališke storitve, javna snaga, urejanje javnih površin in vzdrževanje občinskih cest. Poleg glavnih dejavnosti izvajajo še druge dejavnosti komunalnega značaja, kjer veljajo načela tržnega gospodarstva.
Osnovno vodilo poslovanja je in bo tudi vnaprej ohranjati in razvijati kakovostne, zanesljive storitve ob konkurenčnih cenah in hkrati spoštovati poslovno etiko ter družbene vrednote, ki so temelj uspešnega uresničevanja poslanstva in obstoja podjetja kot subjekta poslovanja. Le s takšnim poslovanjem si zagotavljajo medsebojno zaupanje med lastnikom, uporabniki, zaposlenimi in poslovnimi partnerji.

Podjetje zaposluje 67 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, so ukrepi med zaposlenimi dobro prepoznavni in sprejeti, sistematično urejena dokumentacija je ažurno in vestno vodena, načela DPP pa se uspešno vključujejo v  organizacijsko kulturo podjetja.

Implementirani ukrepi v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Otroški časovni bonus
 6. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 7. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 8. Druženje med zaposlenimi
 9. Filozofija/načela vodenja
 10. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 11. Obdaritev otrok zaposlenih
 12. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja