Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je regionalna bolnišnica, vendar bi lahko rekli, da je tudi medregijska, saj pokriva več statističnih regij. Je osrednja zdravstvena institucija, v kateri se izvaja bolnišnično in specialistično ambulantno zdravljenje bolnikov na sekundarni ravni. Zdravstvene storitve so namenjene predvsem prebivalcem iz območja zdravstvene regije OE Ravne (Koroške in Velenja). V bolnišnici se zdravijo tudi prebivalci celotne Slovenije in tujci.

Osnovni cilj Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je uresničevanje poslanstva z izvajanjem in dostopnostjo do kvalitetnih zdravstvenih storitev. Naš končni cilj je ozdravljen in zadovoljen bolnik.

Za uresničevanje našega poslanstva se povezujemo s primarno službo na našem območju in z ostalimi zdravstvenimi institucijami na ožjem ter širšem območju Slovenije. Sodelujemo še z Ministrstvom za zdravje kot lastnikom, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot plačnikom in ustanovami na primarnem, sekundarnem in terciarnem področju.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec zaposluje 789 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 13 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija ugotovila, da je organizacija uspešno implementirala izbrane ukrepe ob zavzetosti in proaktivnosti tima in odgovornih oseb za njihovo izvajanje.

Implementirani ukrepi organizacije v prvem triletju:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Načrtovanje letnega dopusta
 3. Fleksibilni dnevni odmori
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja je v glavnem med rednim delovnim časom
 11. Psihološko svetovanje in pomoč
 12. Pomoč pri reševanju stanovanjskega problema
 13. Humanitarno delovanje