Slovenski državni holding, d. d.

Slovenski državni holding, d. d.

Slovenski državni holding, d. d. je podjetje v 100% državni lasti. Glavne naloge so: upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (RS) in SDH, vodenje postopkov prodaj kapitalskih naložb v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnavanje obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in po drugih zakonih.

Ker je država pomembna lastnica podjetij v Sloveniji, je osnovna naloga SDH odgovorno, profesionalno in dejavno upravljati državne družbe iz svojega portfelja. SDH zagotavlja zanesljivo ter popolno poravnavo vseh zakonskih obveznosti upravičencem v denacionalizacijskih postopkih. Pri prodajah naložb stremi k transparentnemu in učinkovito vodenju vseh postopkov na mednarodno primerljiv način, z enako obravnavo vseh investitorjev in ob prizadevanju, da se pri prodaji doseže čim boljši ekonomski učinek.

V SDH se zavedajo pomembnosti dela, ki ga opravljamo, zato sledijo vrednotam: odličnosti, poštenosti, spoštovanju, zaupanju, strokovnosti.

SDH zaposluje 67 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 15 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, podjetje izkazuje visok nivo razumevanja za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih, vseh 15 ukrepov pa je ustrezno implementiranih.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje/informiranje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine
 5. Časovni konto
 6. Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 7. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 8. Otroški časovni bonus
 9. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 10. Filozofija/načela vodenja
 11. Kodeks poslovanja družbe
 12. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v letne razgovore
 13. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 14. Psihološko svetovanje in pomoč
 15. Otroci v organizaciji