Varstveno delovni center Nova Gorica

Varstveno delovni center Nova Gorica

Varstveno delovni center Nova Gorica je javni socialnovarstveni zavod, ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije dne 13.12.2005. Sodi v resor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Varstveno delovni center Nova Gorica izvaja programe za osebe z motnjo v razvoju in osebe s pridobljeno možgansko poškodbo in poškodbo ali boleznijo gibalnega aparata, ki so:

  • vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji
  • institucionalno varstvo
  • zdravstveno negovalne storitve
  • dolgotrajna rehabilitacija za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo in poškodbo ali boleznijo gibalnega aparata
  • podaljšano bolnišnično zdravljenje

Deluje na več lokacijah in sicer: Enota Solkan, Enota Stara Gora, Enota Stanovanjska skupina Ledine in Enota Goriški center.

Ob vključitvi v postopek certificiranja je VDC zaposloval 117 sodelavk in sodelavcev.

Implementirani ukrepi organizacije v prvem triletju:

1. Izmensko delo
2. Zaposlenim z otroki se priznajo dodatne delovne ure ali dodatni prosti dnevi
3. Načrtovanje letnega dopusta
4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
5. Službene poti
6. Informiranje oziroma možnost konzultacij o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
7. Uvedba »tihe ure« med delovnim časom
8. Komuniciranje z zaposlenimi
9. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
10. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
11. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
12. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
13. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
14. Obdaritev otrok zaposlenih
15. Prostor za sproščanje

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

  1. Časovni konto
  2. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
  3. Podpora starejšim zaposlenim
  4. Psihološko svetovanje in pomoč