VDC Kranj

Varstveno delovni center Kranj (VDC Kranj) je javni socialnovarstveni zavod, ki v mreži javne službe izvaja socialnovarstveni storitvi Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (VVZPP) za 156 uporabnikov iz 16 občin ter storitev posebnega institucionalnega varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami (IVO) za 32 uporabnikov. Socialnovarstveni storitvi sta namenjeni odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki imajo prirojeno znižano raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar se odraža v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo. V sestavi VDC Kranj so organizacijske enote VVZPP – Kranj, Škofja Loka, Tržič, Šenčur in enota IVO Škofja Loka. Storitev VVZPP se izvaja od ponedeljka do petka, v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur. Poudarja delovno udejstvovanje in potrjevanje odraslosti uporabnikov skozi delovni prispevek, s tem pa omogoča tudi njihovo prepoznavnost v družbi in socialno vključevanje v vključujočo družbo. Storitev IVO se izvaja nepretrgoma, vse dni v letu in uporabnikom nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine.

Vizija VDC Kranj je izvajanje visokokakovostnih socialnovarstvenih storitev, ki sledijo nenehno spreminjajočim se potrebam uporabnikov, katere izhajajo iz njihovega socialnega in zdravstvenega stanja ter njihovega sveta kakovosti. Bistvo in središče delovanja VDC Kranj predstavlja zadovoljen uporabnik. Zavod je usmerjen v uporabo strokovnih in sodobnih konceptov. Zaposleni strokovni delavci in direktorica so člani številnih strokovnih združenj ter člani področnih delovnih skupin na lokalnem in nacionalnem nivoju. V letu 2021 je zavod pridobili Evropski certifikat sistema kakovosti na področju socialnih storitev – EQUASS (European Quality in Social Service), ki predstavlja potrditev kakovosti storitev VDC Kranj za uporabnike, zaposlene in ostale deležnike.

V VDC Kranj si vsakodnevno prizadevajo za pozitivno delovno okolje ob zavedanju, da je eden največjih izzivov vsakega zaposlenega usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, izziv vsakega odgovornega delodajalce pa zagotavljanje pogojev za takšno usklajevanje v največji meri. Ponosni so, da so kot družbeno odgovoren delodajalec prejeli osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje« in tudi s tem pokazali, da s posluhom do zaposlenih podpirajo skupne vrednote organizacije.

 1. Načrtovanje letnega dopusta
 2. Fleksibilni dnevni odmori
 3. Tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
 4. Uvedba »tihe ure« med delovnim časom
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Anketa Družini prijazno podjetje
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja
 9. Razvoj socialnih veščin za vodilne in zaposlene
 10. Vključitev tematike usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja v letne razgovore
 11. Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih
 12. Otroci v organizaciji/podjetju