O certifikatu

podelitev (2)

Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalcev/ocenjevalcev.

Certifikat je pridobilo že 300 slovenskih podjetij in organizacij, imetniki certifikata pa zaposlujejo preko 120.000 zaposlenih. Pridružite se jim in pokažite družbeno odgovornost do svojih zaposlenih.

Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter zvečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni jasne pozitivne ekonomske učinke.

Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji. Preberite si tudi Evalvacijo zadovoljstva imetnikov certifikata Družini prijazno podjetje s sistemom certificiranja v letu 2022.


Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju:

 • Petra Hartman, telefon 01/430 37 51, petra[at]ekvilib.org
 • Špela Vodopivec Musek, telefon 01/430 37 51, spela[at]ekvilib.org

Kaj je postopek pridobitve Certifikata Družini prijazno podjetje?

 • upravljalski inštrument za stalno izboljšanje družini prijaznega zaposlovanja
 • svetovalni postopek
 • revizorski postopek prilagodljiv za različno velika podjetja in panoge
 • obsežen katalog praktičnih ukrepov – ukrepi so sistematizirani po osmih delovnih področjih
 • orodje družbene odgovornosti podjetij

Osnovne informacije

Pridobitev certifikata je svetovalno-revizorski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri v kontekstu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Skozi notranji postopek podjetje določi in uresniči izbrane cilje in ukrepe. Glede na notranjo oceno dejanskega stanja se, s pomočjo zunanjega ocenjevalca/svetovalca, v podjetju določi načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov in kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Po pozitivni oceni izvedbenega načrta implementacije izbranih ukrepov s strani revizorskega sveta, podjetje pridobi osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«.

Po treh letih se oceni, ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani in cilji doseženi. Če so bili cilji doseženi, podjetje pridobi polni certifikat »Družini prijazno podjetje«.


ESS_logo_dim

Zgodovina certifikata

2003 – 2006

Razvojno partnerstvo Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje (Equal)

2007

Podelitev prvih certifikatov Družini prijazno podjetje

2011 – 2015

Projekt Družini prijazno podjetje, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

2011

100+ imetnikov certifikata

2014

Začetek pobude Dan DeloDružina in prvi Dan DD

2022

15 let certifikata Družini prijazno podjetje

Dogajanje skozi čas v sliki


Osnovni podatki o operaciji Certifikat Družini prijazno podjetje

Operacijo Certifikat Družini prijazno podjetje delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.

Skupni stroški operacije so 1.174.676,00 EUR, javna sredstva financiranja pa znašajo 1.006.184,00 EUR.

Operacija traja od 13.4.2011 do 31.8.2015.

Certifikat Družini prijazno podjetje smo razvijali in izvajamo v sodelovanju s partnerji:

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani,
 • Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam,
 • Združenje delodajalcev Slovenije,
 • Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
 • vrsta zunanjih sodelavcev in strokovnjakov.

Učinki

favicon

Izboljšanje izkoristka vlaganja v kadre
Zmanjšanje fluktuacije kadrov in bolniške odsotnosti

favicon

Pridobivanje in zadrževanje najboljših kadrov
Zmanjšanje odsotnosti zaradi nege otrok

favicon

Izboljšanje pripadnosti zaposlenih podjetju
Zmanjšanje števila nesreč, povezanih z delom

favicon

Izboljšanje krivulje učenja in produktivnosti
Zmanjšanje stroška na enoto

favicon

Izboljšanje organizacijske kulture in sodelovanja med zaposlenimi in vodstvom
Zmanjšanje stresa, mobinga, izgorelosti

Kako se vključiti?

Do sedaj je osnovni certifikat Družini prijazno podjetje pridobilo preko 190 slovenskih podjetij in organizacij.

Pridružite se jim in pomagajte svojim zaposlenim lažje usklajevati poklicno in zasebno življenje ter pokažite, da ste družbeno odgovorno podjetje/organizacija.

Z veseljem vam predstavimo postopek tudi na sedežu vaše organizacije in odgovorimo na vaša vprašanja! Pišite nam >>