Pogosta vprašanja

V?

Ali sta certifikata Družini prijazno podjetje in Družbeno odgovoren delodajalec primerljiva glede zadoščanja socialnim merilom v javnih naročilih?

O.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je na nivoju “Pristopni” in “Napredni” enakovreden certifikatu Družini prijazno podjetje (Osnovni ali Polni), v kolikor ima imetnik izbran steber/področje “Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja”. Pri certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec lahko podjetje izbira med 4 stebri/področji:  Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, Varnost in zdravje pri delu, Medgeneracijsko sodelovanje ter Organizacijsko upravljanje.

Če ima imetnik izbran steber/področje Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja potem je certifikat enakovreden na vseh področjih, zagotavlja izvajanje ukrepov in zasleduje iste cilje kot certifikat Družini prijazno podjetje. Če pa ima imetnik izbrane še katere dodatne stebre/področja, ali celo vse štiri, potem je certifikat celo bolj strog in učinkovit kot certifikat Družini prijazno podjetje.

Mnenje glede standard kakovosti ISO 9001:2015

Standard ISO 9001 je standard za kakovost poslovanja in kakovost internih poslovnih in organizacijskih sistemov. Njegov cilj je nenehno izboljševanje poslovnih procesov imetnika in je zelo koristen standard, če se ga v praksi dejansko uporablja. Vendar pa se standard ne ukvarja z dejansko vsebino poslovanja in konkretno organizacijsko kulturo. Posledično ta standard ne zagotavlja, da podjetje konkretno dela na zahtevanih področjih razpisa in da ima sprejete zahtevane ukrepe, niti da zasleduje zastavljene cilje.

Standard ISO 9001 je sistemski in ne vsebinski standard, zato menimo, da sam po sebi glede razpisnih zahtev, ni enakovreden certifikatu Družini prijazno podjetje.

V?

Kakšna je razlika med osnovnim in polnim certifikatom?

O.

Glede na notranjo oceno dejanskega stanja se v podjetju določi načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov in kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Po pozitivni oceni izvedbenega načrta implementacije izbranih ukrepov s strani revizorskega sveta podjetje pridobi osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Postopek pridobitve osnovnega certifikata traja 6 mesecev.
Po treh letih se oceni, ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani in cilji doseženi. Če so bili cilji doseženi, podjetje pridobi polni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Postopek pridobitve polnega certifikata traja 36 mesecev.

V?

Ali je certifikat primeren tudi za manjša podjetja ali javne organizacije?

O.

Da, certifikat je primeren za vsako organizacijo, ki zaposluje vsaj pet (5) zaposlenih in spoštuje veljavno delovno-pravno zakonodajo, ne glede na pravno obliko, velikost, naravo poslovanja ali organiziranost.

V?

Kdaj se lahko podjetje prijavi v postopek pridobivanja certifikata?

O.

Podjetja ali organizacije se lahko v postopek prijavijo kadarkoli v koledarskem letu. Podrobnosti in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

V?

Ali mora podjetje pred prijavo že imeti vpeljane družini prijazne ukrepe?

O.

Ne, saj certifikat ne nagrajuje/vrednoti trenutne situacije, temveč spodbuja podjetje k izboljšanju le-te.

V?

Ali se podeljen certifikat podjetju lahko tudi vzame?

O.

Da, veljavna Pravila in postopek določajo, da se lahko podjetju certifikat v primeru kršitev tudi odvzame. Razlogi za odvzem so na primer stečaj podjetja, pravnomočna obsodba zaradi sistemskega kršenja veljavne delovnopravne zakonodaje, neupoštevanje rokov za oddajo vmesnih poročil,…

V?

Koliko stane certifikat?

O.

Strošek pridobitve osnovnega certifikata je odvisen od velikosti podjetja oz. števila zaposlenih. Strošek pridobitve in ohranitve polnega certifikata pa je enak za vsa podjetja. Vse stroške, povezane s certificiranjem, najdete tukaj.

V?

Kdo odloča, ali se certifikat podjetju podeli?

O.

O podelitvi certifikata na predlog ocenjevalca/svetovalca odloča revizorski svet, ki je strokovno in neodvisno telo. Naloga revizorskega sveta je, da pregleda predpisano dokumentacijo in poda končno mnenje o upravičenosti prijavitelja do osnovnega ali polnega certifikata.

V?

Kam se lahko pritožim, če menim, da podjetje/imetnik certifikata, ne izvaja certifikata ali krši delovnopravno zakonodajo?

O.

V kolikor menite, da podjetje ne izpolnjuje zavez, ki izhajajo iz postopka certificiranja, lahko pritožbo oddate tukaj.

V?

Katera podjetja imajo certifikat Družini prijazno podjetje?

O.

Celoten seznam podjetij s certifikatom najdete tukaj. V statusu certifikata pri posameznem podjetju lahko preverite, ali gre za aktivnega imetnika certifikata ali za podjetje, ki mu je veljavnost certifikata že potekla.