MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pristojno za naloge, ki se nanašajo na delovna razmerja in pravice iz dela, trg dela in zaposlovanje, družino, socialne zadeve, invalide ter vojne invalide, veterane in žrtve vojnega nasilja. Organizacijsko shemo ministrstva poleg direktoratov za omenjena področja sestavljajo še skupne službe za opravljanje temeljnih nalog: za finančno poslovanje, investicije, mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, odnose z javnostmi ter sekretariat ministrstva. Nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in predpisov, ki to izrecno določajo, opravlja Inšpektorat RS za delo, ki je ustanovljen kot organ v sestavi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Ministrstvo zaposluje 275 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 11 ukrepov. Ministrstvo je polni certifikat pridobilo 1.12.2015. Kot je zapisano v revizorskem poročilu,  je revizija potrdila izvajanje vseh sprejetih ukrepov. V tej zvezi želimo še posebej izpostaviti delovanje ukrepa glede prilagajanja delovnega časa, tim za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, interno komuniciranje preko intraneta, različna izobraževanja za vodje, pa tudi vključevanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v letne razgovore.

Implementirani ukrepi ministrstva v prvem triletju:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja (Tim DPP)
 3. Izmenično delo od doma
 4. Komuniciranje z zaposlenimi
 5. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 6. Odnosi z javnostmi
 7. Brošura
 8. Izobraževanje vodilnih za področje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ter socialnih veščin
 9. Vključitev tematike DPP v letne razgovore
 10. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 11. Voščilo vsakoletnemu naraščaju

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Ocenjevanje vodij s strani zaposlenih
 2. Otroci v organizaciji
 3. Izobraževanja za starše/partnerje