Stroški postopka pridobitve certifikata

Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje sestavljata dva koraka, in sicer pridobitev osnovnega certifikata ter pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje.Temu primerno so prilagojeni in razdeljeni tudi stroški, ki jih certificiranje zajema.

I. Strošek pridobitve osnovnega certifikata

Strošek pridobitve osnovnega certifikata je odvisen od velikosti (število zaposlenih in letni prihodek) prijavitelja ter statusa organizacije -profitni ali neprofitni/javni prijavitelj.

Število zaposlenih Letni prihodek Profitni prijavitelj* Neprofitni prijavitelj**
10 do 50 do 8,8 mio 1.850,00 € (brez DDV) 1.295,00 € (brez DDV)
50 do 250 do 35 mio 3.100,00 € (brez DDV) 2.170,00 € (brez DDV)
250 do 1250 do 175 mio 4.300,00 € (brez DDV) 3.010,00 € (brez DDV)
1250 + 5.500,00 € (brez DDV) 3.700,00 € (brez DDV)

*Profitni prijavitelj: zasebna in javna podjetja, ki ustvarjen dobiček izplačujejo lastniku

**Neprofitni prijavitelj: javni in zasebni zavodi, društva, fundacije, socialna podjetja, itd., ki imajo v statutu opredeljeno neprofitno naravo poslovanja, s katero ustvarjen dobiček vlagajo nazaj v dejavnost organizacije

Strošek pridobitve osnovnega certifikata vključuje naslednje aktivnosti:

 • strošek ocenjevalca/svetovalca v obsegu kot ga predvidevajo Pravila. Svetovanje v okviru postopka za pridobitev osnovnega certifikata obsega šest svetovalnih dni, od katerih bodo ocenjevalci/svetovalci najmanj tri in največ štiri dni opravili pri prijavitelju. Vsi dodatni svetovalni dnevi na željo prijavitelja se smatrajo kot dodaten obseg svetovanja in niso vključeni v to ceno.
 • zaključno oceno revizorskega sveta
 • koordinacijo postopka
 • diseminacijo postopka/ informiranje javnosti
 • strokovno evalvacijo in
 • zaključno svečano podelitev osnovnega certifikata

Strošek pridobitve osnovnega certifikata se poravna v celoti pred pričetkom postopka.

V kolikor nosilec postopka certificiranja skupaj z ocenjevalcem/svetovalcem oceni, da je zaradi velikega števila zaposlenih ali zaradi raznolikosti delovnih procesov znotraj podjetja potrebnih več vzporednih postopkov, prijavitelj nosi stroške za vse posamezne postopke.

II. Strošek pridobitve polnega certifikata

Strošek pridobitve polnega certifikata znaša 2.800€ (brez DDV) in vključuje naslednje aktivnosti:

 • dva svetovalna dneva pri prijavitelju
 • koordinacijo in evalvacijo celotnega postopka
 • končno revizijo
 • organizacijo dveh strokovnih tematskih srečanj letno za dve osebi (12 kotizacij)
 • strokovno evalvacijo in diseminacijo postopka
 • javno podelitev polnega certifikata
 • 4 izvode spletnih novic letno

Strošek pridobitve polnega certifikata se razdeli čez celotno, triletno obdobje implementacije v naslednjih zneskih:

 • 850€ (brez DDV), ki se poravna v 60 dneh od pridobitve osnovnega certifikata
 • 850€ (brez DDV), ki se poravna v 14 mesecih od pridobitve osnovnega certifikata
 • 1100€ (brez DDV), ki se plača v 26 mesecih od pridobitve osnovnega certifikata

III. Strošek podaljšanja polnega certifikata po njegovi pridobitvi

Strošek podaljšanja polnega certifikata po njegovi pridobitvi znaša 2.800,00 € (brez DDV) in vključuje naslednje aktivnosti:

 • dva svetovalna dneva pri prijavitelju
 • koordinacijo in evalvacijo celotnega postopka
 • končno revizijo
 • organizacijo dveh strokovnih tematskih srečanj letno za dve osebi (12 kotizacij)
 • strokovno evalvacijo in diseminacijo postopka
 • javno podelitev polnega certifikata
 • 4 izvode spletnih novic letno

Dinamika plačila stroškov je razdeljena čez celotno obdobje implementacije in mora biti zaključena vsaj 10 mesecev pred končno revizijo. Dinamika plačila stroškov je naslednja:

 • 850,00 € (brez DDV) se plača v 8 mesecih od pridobitve polnega certifikata
 • 850,00 € (brez DDV) se plača v 16 mesecih od pridobitve polnega certifikata
 • 1.100,00 € (brez DDV) se plača v 26 mesecih od pridobitve polnega certifikata

IV. Strošek podaljševanja polnega certifikata po drugem triletnem obdobju

Strošek podaljševanja polnega certifikata po drugem triletnem obdobju znaša 2.100,00 € (brez DDV). Cena vključuje:

 • en svetovalni dan pri prijavitelju
 • koordinacijo in evalvacijo celotnega postopka
 • triletno revizijo
 • organizacijo dveh strokovnih tematskih srečanj letno za dve osebi (12 kotizacij)
 • strokovno evalvacijo in diseminacijo postopka
 • javno podelitev podaljšanja polnega certifikata
 • 4 izvode spletnih novic letno*

Dinamika plačila stroškov je razdeljena čez celotno obdobje implementacije in mora biti zaključena vsaj 10 mesecev pred končno revizijo. Dinamika plačila stroškov je naslednja:

 • 650,00 € (brez DDV) se plača v 6 mesecih po podaljšanju polnega certifikata
 • 650,00 € (brez DDV) se plača v 16 mesecih po podaljšanju polnega certifikata
 • 800,00 € (brez DDV) se plača v 26 mesecih po podaljšanju polnega certifikata

*Opcijsko dodatno: Če se podjetje odloči, da se letnih srečanj ne bo udeleževalo (6 srečanj v treh letih), cena znaša 1750€ brez DDV.
V tem primeru je dinamika plačil naslednja:

 • 550,00 € (brez DDV)se plača v 6 mesecih po podaljšanju polnega certifikata
 • 550,00 € (brez DDV) se plača v 16 mesecih po podaljšanju polnega certifikata
 • 650,00 € (brez DDV) se plača v 26 mesecih po podaljšanju polnega certifikata

V. Dnevna postavka zunanjega svetovalca/-ke

Vsi dodatni svetovalni dnevi na željo prijavitelja oziroma vodenje postopka izbire ukrepov za novo obdobje se smatra kot dodaten obseg svetovanja in znaša 400€ (brez DDV).

VI. Nov plan implementacije ukrepov Družini prijazno podjetje

Če je nov plan implementacije ukrepov DPP za naslednje obdobje oddan sočasno s končnim poročilom, je pregled in potrditev dokumentacije brezplačna. V primeru, da nov plan implementacije ukrepov DPP ni oddan sočasno s končnim poročilom, se smatra kot dodaten obseg revizije s strani revizorskega sveta in znaša 200€ (brez DDV).

VII. Izobraževanje notranjih svetovalcev/ocenjevalcev

8-urno izobraževanje predstavnika zaposlenih za notranjega svetovalca/ocenjevalca, ki bo s tem usposobljen za izvedbo postopka izbire ukrepov DPP za novo obdobje, je za podjetja, ki so se v postopek vključila v obdobju april 2011-januar 2015 vključeno v ceno pridobitve osnovnega certifikata. Za podjetja, ki so se v postopek vključila kasneje, strošek znaša 110 €.