Stroški postopka pridobitve certifikata

Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje sestavljata dva koraka, in sicer pridobitev osnovnega certifikata ter pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Temu primerno so prilagojeni in razdeljeni tudi stroški, ki jih certificiranje zajema.

I. Strošek pridobitve osnovnega certifikata

Strošek pridobitve osnovnega certifikata je odvisen od velikosti (števila zaposlenih) prijavitelja:

Število zaposlenihStrošek prijavitelja
5 – 502.900,00 € (brez DDV)
50 – 2504.600,00 € (brez DDV)
250 in več6.500,00 € (brez DDV)

Strošek pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje vključuje:

 • strošek ocenjevalca/svetovalca v obsegu kot ga predvidevajo ta Pravila; svetovanje v okviru postopka za pridobitev osnovnega certifikata obsega šest svetovalnih dni, od katerih bodo ocenjevalci/svetovalci najmanj tri in največ štiri dni opravili pri prijavitelju. Vsi dodatni svetovalni dnevi na željo prijavitelja se smatrajo kot dodaten obseg svetovanja in niso vključeni v to ceno;
 • zaključno oceno revizorskega sveta;
 • koordinacijo postopka;
 • diseminacijo postopka/ informiranje javnosti;
 • strokovno evalvacijo in
 • zaključno svečano podelitev osnovnega certifikata.

V kolikor nosilec postopka certificiranja skupaj z ocenjevalcem/svetovalcem oceni, da je zaradi velikega števila zaposlenih ali zaradi raznolikosti delovnih procesov pri prijavitelju potrebnih več vzporednih postopkov, prijavitelj nosi stroške za vse dodatne postopke. Vsi dodatni svetovalni dnevi na željo prijavitelja se smatrajo kot dodaten obseg svetovanja in se prijavitelju zaračunavajo posebej.

II. Strošek pridobitve polnega certifikata

Strošek pridobitve polnega certifikata znaša 3.900,00 € brez DDV.

Dinamika plačila stroškov je razdeljena čez celotno obdobje implementacije in mora biti zaključena vsaj 10 mesecev pred končno revizijo.

Dinamika plačila stroškov je naslednja:

 • 1.300,00 € brez DDV se plača v 60 dneh od pridobitve osnovnega certifikata
 • 1.300,00 € brez DDV se plača v 14 mesecih pridobitve osnovnega certifikata
 • 1.300,00 € brez DDV se plača v 26 mesecih od pridobitve osnovnega certifikata

III. Strošek podaljšanja polnega certifikata po njegovi pridobitvi

Strošek podaljšanja polnega certifikata po njegovi pridobitvi znaša 3.900,00 € brez DDV.

Cena vključuje:

 • dva svetovalna dneva pri prijavitelju
 • koordinacijo in evalvacijo celotnega postopka
 • triletno revizijo
 • organizacijo in udeležbo na dveh strokovnih tematskih srečanj letno za dve osebi (12 kotizacij)
 • organizacijo in udeležbo na dveh strokovnih spletnih seminarjih letno za eno osebo
 • strokovno evalvacijo in diseminacijo postopka
 • javno podelitev podaljšanja polnega certifikata
 • 4 izvode spletnih novic letno

Dinamika plačila stroškov je razdeljena čez celotno obdobje implementacije in mora biti zaključena vsaj 10 mesecev pred končno revizijo.

Dinamika plačila stroškov je naslednja:

 • 1.300,00 € brez DDV se plača v 8 mesecih od pridobitve polnega certifikata
 • 1.300,00 € brez DDV se plača v 16 mesecih od pridobitve polnega certifikata
 • 1.300,00 € brez DDV se plača v 26 mesecih od pridobitve polnega certifikata

IV. Dnevna postavka zunanjega svetovalca/-ke

Vsi dodatni svetovalni dnevi na željo prijavitelja oziroma vodenje postopka izbire ukrepov za novo obdobje, se smatra kot dodaten obseg svetovanja in znaša 500,00 € (brez DDV).

V. Nov plan implementacije ukrepov Družini prijazno podjetje

Če je nov plan implementacije ukrepov DPP za naslednje obdobje oddan sočasno s končnim poročilom, je pregled in potrditev dokumentacije brezplačna. V primeru, da nov plan implementacije ukrepov DPP ni oddan sočasno s končnim poročilom, se smatra kot dodaten obseg revizije s strani revizorskega sveta in znaša 200,00 € (brez DDV).

VI. Izobraževanje notranjih svetovalcev

Nosilec certifikata organizira in izvede 8-urno izobraževanje skrbnika certifikata za notranjega svetovalca, ki bo s tem usposobljen za izvedbo postopka izbire novih izbranih ukrepov za novo triletno obdobje, je za podjetja, ki so se v postopek vključila v obdobju, april 2011 – januar 2015, vključeno v ceno pridobitve osnovnega certifikata.

Za podjetja, ki so se v postopek vključila kasneje, strošek znaša 110,00 € (brez DDV) v kolikor je izvedeno v živo. 
Če se izobraževanje izvede preko spleta, je cena 80,00 € (brez DDV).

VII. Izobraževanje notranjih predavateljev

Nosilec certifikata organizira in izvede izobraževanje predstavnika prijavitelja, ki mu omogočita izvajanje predavanj in izobraževanj za vodje v okviru obveznega ukrepa Izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja.

Cena takšnega izobraževanja je 110,00 € (brez DDV) v kolikor je izvedeno v živo.
Če je izvedeno preko spleta, je cena 80,00 € (brez DDV).